ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ (18 กรกฏาคม 2563)


7
จำนวนนักเรียน
2
นักเรียนชาย
5
นักเรียนหญิง
2
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 2
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 3
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
2
3
5
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
0
2
2
ประถมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
รวมประถมศึกษา
2
2
5
7
รวมทั้งหมด
2
2
5
7
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 7 คน

100.00%