ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาหนัง (18 กรกฏาคม 2563)


231
จำนวนนักเรียน
122
นักเรียนชาย
109
นักเรียนหญิง
10
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
13
13
26
อนุบาล 3
1
8
6
14
รวมอนุบาล
2
21
19
40
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
15
10
25
ประถมศึกษาปีที่ 2
2
18
14
32
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
18
15
33
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
14
19
33
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
13
15
28
ประถมศึกษาปีที่ 6
2
23
17
40
รวมประถมศึกษา
8
101
90
191
รวมทั้งหมด
10
122
109
231
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 40 คน

17.32%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 191 คน

82.68%