ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงกำพี้ (18 กรกฏาคม 2563)


148
จำนวนนักเรียน
75
นักเรียนชาย
73
นักเรียนหญิง
11
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
2
10
12
อนุบาล 3
1
2
3
5
รวมอนุบาล
2
4
13
17
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
5
4
9
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
8
5
13
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
12
7
19
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
8
4
12
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
10
4
14
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
4
8
12
รวมประถมศึกษา
6
47
32
79
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1
14
8
22
มัธยมศึกษาปีที่ 2
1
5
14
19
มัธยมศึกษาปีที่ 3
1
5
6
11
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
3
24
28
52
รวมทั้งหมด
11
75
73
148
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 17 คน

11.49%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 79 คน

53.38%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 52 คน

35.14%