ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย (18 กรกฏาคม 2563)


212
จำนวนนักเรียน
96
นักเรียนชาย
116
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
9
10
19
อนุบาล 3
1
13
11
24
รวมอนุบาล
2
22
21
43
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
11
21
32
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
13
13
26
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
11
16
27
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
9
13
22
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
14
16
30
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
16
16
32
รวมประถมศึกษา
6
74
95
169
รวมทั้งหมด
8
96
116
212
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 43 คน

20.28%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 169 คน

79.72%