ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวัดหลวง (18 กรกฏาคม 2563)


142
จำนวนนักเรียน
69
นักเรียนชาย
73
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
6
5
11
อนุบาล 3
1
8
8
16
รวมอนุบาล
2
14
13
27
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
4
9
13
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
9
15
24
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
10
12
22
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
14
10
24
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
10
7
17
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
8
7
15
รวมประถมศึกษา
6
55
60
115
รวมทั้งหมด
8
69
73
142
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 27 คน

19.01%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 115 คน

80.99%