ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา (18 กรกฏาคม 2563)


124
จำนวนนักเรียน
60
นักเรียนชาย
64
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
6
7
13
อนุบาล 3
1
3
7
10
รวมอนุบาล
2
9
14
23
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
8
9
17
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
8
12
20
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
10
7
17
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
12
8
20
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
5
5
10
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
8
9
17
รวมประถมศึกษา
6
51
50
101
รวมทั้งหมด
8
60
64
124
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 23 คน

18.55%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 101 คน

81.45%