ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว (18 กรกฏาคม 2563)


67
จำนวนนักเรียน
34
นักเรียนชาย
33
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
2
4
6
อนุบาล 3
1
7
5
12
รวมอนุบาล
2
9
9
18
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
1
4
5
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
4
4
8
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
6
4
10
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
4
5
9
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
4
2
6
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
6
5
11
รวมประถมศึกษา
6
25
24
49
รวมทั้งหมด
8
34
33
67
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 18 คน

26.87%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 49 คน

73.13%