ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี (18 กรกฏาคม 2563)


60
จำนวนนักเรียน
34
นักเรียนชาย
26
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
6
3
9
อนุบาล 3
1
1
2
3
รวมอนุบาล
2
7
5
12
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
5
3
8
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
3
4
7
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
4
3
7
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
5
3
8
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
4
6
10
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
6
2
8
รวมประถมศึกษา
6
27
21
48
รวมทั้งหมด
8
34
26
60
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 12 คน

20.00%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 48 คน

80.00%