ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหาดสั่งหาดทรายทอง (18 กรกฏาคม 2563)


74
จำนวนนักเรียน
42
นักเรียนชาย
32
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
6
4
10
อนุบาล 3
1
8
8
16
รวมอนุบาล
2
14
12
26
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
5
4
9
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
2
5
7
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
6
4
10
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
5
0
5
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
5
6
11
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
5
1
6
รวมประถมศึกษา
6
28
20
48
รวมทั้งหมด
8
42
32
74
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 26 คน

35.14%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 48 คน

64.86%