ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก (18 กรกฏาคม 2563)


155
จำนวนนักเรียน
88
นักเรียนชาย
67
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
7
10
17
อนุบาล 3
1
11
3
14
รวมอนุบาล
2
18
13
31
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
10
4
14
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
11
8
19
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
8
10
18
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
13
11
24
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
12
13
25
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
16
8
24
รวมประถมศึกษา
6
70
54
124
รวมทั้งหมด
8
88
67
155
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 31 คน

20.00%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 124 คน

80.00%