ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนรสลินคัคณางค์ (18 กรกฏาคม 2563)


263
จำนวนนักเรียน
132
นักเรียนชาย
131
นักเรียนหญิง
12
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
7
10
17
อนุบาล 3
1
15
6
21
รวมอนุบาล
2
22
16
38
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
13
8
21
ประถมศึกษาปีที่ 2
2
17
23
40
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
16
11
27
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
11
10
21
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
14
11
25
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
11
15
26
รวมประถมศึกษา
7
82
78
160
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1
6
8
14
มัธยมศึกษาปีที่ 2
1
9
17
26
มัธยมศึกษาปีที่ 3
1
13
12
25
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
3
28
37
65
รวมทั้งหมด
12
132
131
263
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 38 คน

14.45%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 160 คน

60.84%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 65 คน

24.71%