ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลหนองควาย (18 กรกฏาคม 2563)


653
จำนวนนักเรียน
335
นักเรียนชาย
318
นักเรียนหญิง
25
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
2
20
27
47
อนุบาล 2
2
27
27
54
อนุบาล 3
3
42
27
69
รวมอนุบาล
7
89
81
170
ประถมศึกษาปีที่ 1
3
38
38
76
ประถมศึกษาปีที่ 2
3
45
38
83
ประถมศึกษาปีที่ 3
3
34
48
82
ประถมศึกษาปีที่ 4
3
42
42
84
ประถมศึกษาปีที่ 5
3
41
34
75
ประถมศึกษาปีที่ 6
3
46
37
83
รวมประถมศึกษา
18
246
237
483
รวมทั้งหมด
25
335
318
653
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 170 คน

26.03%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 483 คน

73.97%