ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (18 กรกฏาคม 2563)


179
จำนวนนักเรียน
96
นักเรียนชาย
83
นักเรียนหญิง
11
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
11
8
19
อนุบาล 3
1
13
12
25
รวมอนุบาล
2
24
20
44
ประถมศึกษาปีที่ 1
2
15
13
28
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
10
2
12
ประถมศึกษาปีที่ 3
2
20
9
29
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
6
10
16
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
9
14
23
ประถมศึกษาปีที่ 6
2
12
15
27
รวมประถมศึกษา
9
72
63
135
รวมทั้งหมด
11
96
83
179
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 44 คน

24.58%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 135 คน

75.42%