ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพนทอง (18 กรกฏาคม 2563)


45
จำนวนนักเรียน
27
นักเรียนชาย
18
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
1
0
1
อนุบาล 3
1
4
2
6
รวมอนุบาล
2
5
2
7
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
3
2
5
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
1
4
5
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
8
2
10
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
1
1
2
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
3
1
4
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
6
6
12
รวมประถมศึกษา
6
22
16
38
รวมทั้งหมด
8
27
18
45
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 7 คน

15.56%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 38 คน

84.44%