ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าคำบง (18 กรกฏาคม 2563)


141
จำนวนนักเรียน
73
นักเรียนชาย
68
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
6
7
13
อนุบาล 3
1
7
8
15
รวมอนุบาล
2
13
15
28
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
6
9
15
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
8
13
21
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
13
13
26
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
10
4
14
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
16
7
23
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
7
7
14
รวมประถมศึกษา
6
60
53
113
รวมทั้งหมด
8
73
68
141
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 28 คน

19.86%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 113 คน

80.14%