ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม (18 กรกฏาคม 2563)


70
จำนวนนักเรียน
37
นักเรียนชาย
33
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
0
6
6
อนุบาล 3
1
4
7
11
รวมอนุบาล
2
4
13
17
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
4
2
6
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
6
4
10
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
5
3
8
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
6
3
9
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
5
4
9
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
7
4
11
รวมประถมศึกษา
6
33
20
53
รวมทั้งหมด
8
37
33
70
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 17 คน

24.29%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 53 คน

75.71%