ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา (18 กรกฏาคม 2563)


133
จำนวนนักเรียน
60
นักเรียนชาย
73
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
8
10
18
อนุบาล 3
1
8
4
12
รวมอนุบาล
2
16
14
30
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
4
12
16
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
6
18
24
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
13
5
18
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
3
8
11
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
11
9
20
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
7
7
14
รวมประถมศึกษา
6
44
59
103
รวมทั้งหมด
8
60
73
133
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 30 คน

22.56%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 103 คน

77.44%