ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ (18 กรกฏาคม 2563)


168
จำนวนนักเรียน
78
นักเรียนชาย
90
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
13
15
28
อนุบาล 3
1
11
9
20
รวมอนุบาล
2
24
24
48
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
7
10
17
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
11
14
25
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
12
4
16
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
9
15
24
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
11
8
19
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
4
15
19
รวมประถมศึกษา
6
54
66
120
รวมทั้งหมด
8
78
90
168
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 48 คน

28.57%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 120 คน

71.43%