ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน (18 กรกฏาคม 2563)


159
จำนวนนักเรียน
89
นักเรียนชาย
70
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
9
7
16
อนุบาล 3
1
6
11
17
รวมอนุบาล
2
15
18
33
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
13
9
22
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
16
7
23
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
8
8
16
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
18
9
27
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
15
10
25
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
4
9
13
รวมประถมศึกษา
6
74
52
126
รวมทั้งหมด
8
89
70
159
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 33 คน

20.75%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 126 คน

79.25%