ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘ (18 กรกฏาคม 2563)


74
จำนวนนักเรียน
35
นักเรียนชาย
39
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
3
2
5
อนุบาล 3
1
4
4
8
รวมอนุบาล
2
7
6
13
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
4
4
8
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
3
8
11
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
3
7
10
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
5
3
8
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
5
2
7
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
8
9
17
รวมประถมศึกษา
6
28
33
61
รวมทั้งหมด
8
35
39
74
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 13 คน

17.57%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 61 คน

82.43%