ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหลวง (18 กรกฏาคม 2563)


150
จำนวนนักเรียน
75
นักเรียนชาย
75
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
9
10
19
อนุบาล 3
1
10
8
18
รวมอนุบาล
2
19
18
37
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
10
6
16
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
10
12
22
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
10
12
22
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
3
11
14
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
13
10
23
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
10
6
16
รวมประถมศึกษา
6
56
57
113
รวมทั้งหมด
8
75
75
150
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 37 คน

24.67%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 113 คน

75.33%