ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแบง (18 กรกฏาคม 2563)


270
จำนวนนักเรียน
128
นักเรียนชาย
142
นักเรียนหญิง
11
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
5
7
12
อนุบาล 3
1
7
12
19
รวมอนุบาล
2
12
19
31
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
21
20
41
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
9
19
28
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
12
20
32
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
12
15
27
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
12
11
23
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
16
9
25
รวมประถมศึกษา
6
82
94
176
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1
8
10
18
มัธยมศึกษาปีที่ 2
1
14
8
22
มัธยมศึกษาปีที่ 3
1
12
11
23
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
3
34
29
63
รวมทั้งหมด
11
128
142
270
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 31 คน

11.48%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 176 คน

65.19%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 63 คน

23.33%