ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู เชี่ยวชาญ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางพิศมัย  กองธรรม
ชื่อ-สกุล (en) : Pissamai  Kongtham
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : เชี่ยวชาญ
เลขที่ตำแหน่ง : 4275  
ว.ด.ป.บรรจุ : 1986-11-13  
สังกัด : สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียน : บ้านจับไม้ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ค.ม. หลักสูตรและการสอน  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-