ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


แสดงข้อมูลบุคลากร


ผู้ช่วยครู
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสาวพรพรรณ  แสวงนาม
ชื่อ-สกุล (en) : pornphan  sawaengnam
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0612151970  
อีเมล์ :

ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
ตำหน่ง : ผู้ช่วยครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 0  
ว.ด.ป.บรรจุ : 16/05/2561  
สังกัด : สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียน : บ้านปักหมู 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
วิชาเอก : ปกส.การบัญชี ไม่ใช่วุฒิครู  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ก่อนประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-