ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครูผู้ช่วย
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายพิชิตชัย  พลทองสถิตย์
ชื่อ-สกุล (en) : Pichitchai  Pholthongsathit
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0897822625  
อีเมล์ : D34202pichitchai@gmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 5107  
ว.ด.ป.บรรจุ : 09042562  
สังกัด : สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียน : บ้านแบง 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ค.บ. ภาษาไทย  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : มัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-