คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • นายกนก อยู่สิงห์
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ

  นายพิทักษ์ กาวีวน
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ

  นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ
 • ผู้อำนวยการกลุ่ม
 • นายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล
  อำนวยการ
  นางปนัดดา อุทัศน์
  นโยบายและแผน
  นางพัทธ์ธีรา บุญทน
  ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
  นายเสน่ห์ ศรีเทพ
  บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์
  บริหารงานบุคคล
  นางภัทรรัฏฐ์ ภิญโญ
  พัฒนาครูฯ
  นายเกรียงไกร ทิศา
  กลุ่มกฎหมายและคดี
  นางสาวพยอม แสนปัญญา
  หน่วยตรวจสอบภายใน