1,690

คอมพิวเตอร์ใช้เรียน/สอน

1,690

คอมพิวเตอร์ใช้เรียน/สอน

410

คอมพิวเตอร์ใช้บริหาร

410

คอมพิวเตอร์ใช้บริหาร
ข้อมูลคอมพิวเตอร์โรงเรียนในสังกัด
ลำดับ
รหัสโรงเรียน โรงเรียน
คอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ใช้ในการบริหารจัดการ
ได้รับจัดสรร
จัดหาเอง/บริจาค
รวม
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ได้รับจัดสรร
จัดหาเอง/บริจาค
รวม
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
1
54010001
บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
54010002
บ้านดอนดี(ประชานุกูล)
5
0
5
2
0
2
0
2
2
0
3
54010003
วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
23
0
23
23
0
1
0
1
0
0
4
54010004
บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)
11
5
16
11
5
2
2
4
2
2
5
54010005
วัดต้นไคร้
10
5
15
8
3
1
10
11
1
9
6
54010006
บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง)
3
3
6
6
0
2
0
2
2
0
7
54010008
บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
54010009
บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง)
9
5
14
5
8
0
4
4
2
2
9
54010010
รัฐราษฎร์บำรุง
6
6
12
6
6
1
0
1
1
0
10
54010011
บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์)
5
0
5
5
0
0
2
2
2
0
11
54010013
บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)
17
12
29
22
5
0
2
2
2
0
12
54010015
อนุบาลแพร่
49
86
135
135
0
0
29
29
29
0
13
54010018
บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง)
10
0
10
10
0
1
0
1
1
0
14
54010019
บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์)
5
0
5
5
0
0
1
1
1
0
15
54010020
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
40
90
130
130
0
4
23
27
27
0
16
54010021
บ้านในเวียง
6
6
12
12
0
0
1
1
1
0
17
54010022
บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)
13
5
18
15
3
2
0
2
1
1
18
54010024
บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์)
5
0
5
5
5
0
0
0
0
0
19
54010027
บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์)
5
10
15
6
8
1
3
4
2
1
20
54010028
บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)
11
5
16
15
0
3
0
3
2
0
21
54010030
บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา)
16
10
26
5
5
0
6
6
6
0
22
54010033
วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล)
0
0
0
0
0
0
2
2
2
0
23
54010035
วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์)
11
5
16
15
1
4
1
5
4
1
24
54010036
บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)
13
13
26
26
0
0
4
4
4
0
25
54010038
บ้านสันป่าสัก
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
54010039
บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา)
3
0
3
3
0
1
0
1
1
0
27
54010041
บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์)
2
1
3
2
1
0
0
0
0
0
28
54010042
บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
12
0
12
12
0
2
0
2
2
0
29
54010043
บ้านร่องฟอง
14
0
14
14
0
8
0
8
8
0
30
54010044
บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล)
1
7
8
8
0
0
0
0
0
0
31
54010045
บ้านปากห้วย
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
54010046
บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร)
15
10
25
10
5
5
5
10
3
4
33
54010047
บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา)
12
0
12
12
0
1
0
1
1
0
34
54010048
บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
54010049
บ้านแม่แคม
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
54010050
บ้านนาคูหา
6
0
6
0
0
0
2
2
1
0
37
54010052
บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์)
4
0
4
0
0
1
0
1
0
0
38
54010053
บ้านปง(ป้อมประชานุกูล)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
54010054
วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์)
6
11
17
17
0
0
2
2
2
0
40
54010055
บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
54010056
บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)
6
0
6
6
0
7
0
7
7
0
42
54010057
บ้านกาซ้อง
14
9
23
0
23
1
0
1
1
0
43
54010058
ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)
6
8
14
8
0
4
0
4
4
0
44
54010059
บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
54010060
วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์)
0
2
2
0
2
0
2
2
1
1
46
54010061
บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)
10
10
20
12
8
3
1
4
2
2
47
54010062
ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์)
5
0
5
0
0
1
0
1
0
0
48
54010063
บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร)
8
0
8
8
0
1
3
4
4
0
49
54010064
บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)
11
1
12
12
0
3
0
3
3
0
50
54010065
บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
54010068
บ้านห้วยฮ่อม
11
10
21
21
0
2
1
3
2
1
52
54010069
บ้านอ้อยวิทยาคาร
42
0
42
42
0
8
0
8
8
0
53
54010070
บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง)
0
5
5
5
0
0
0
0
0
0
54
54010071
บ้านป่ากล้วย
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
55
54010072
บ้านห้วยอ้อย
0
6
6
5
1
1
1
2
2
0
56
54010073
บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์)
2
0
2
2
0
0
0
0
0
0
57
54010074
บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)
20
8
28
28
0
2
0
2
2
0
58
54010075
บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
59
54010078
บ้านแม่กะทิง
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
60
54010079
บ้านวังปึ้ง
13
0
13
6
7
3
0
3
3
0
61
54010080
บ้านทุ่งคัวะ
6
5
11
10
1
1
3
4
4
0
62
54010082
บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)
7
10
17
17
0
7
10
17
17
0
63
54010083
บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13)
0
6
6
4
2
5
0
5
5
0
64
54010084
บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
54010085
บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา)
3
0
3
5
0
2
0
2
2
0
66
54010086
แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล)
10
5
15
6
9
7
1
8
7
1
67
54010087
บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์)
3
2
5
3
2
2
1
3
3
0
68
54010088
บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์)
6
16
22
17
5
0
2
2
2
0
69
54010090
บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์)
4
8
12
8
3
0
1
1
1
0
70
54010091
บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)
10
15
25
15
10
0
1
1
1
0
71
54010092
บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
54010093
บ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
54010095
บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)
23
4
27
17
10
0
3
3
3
0
74
54010097
ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)
14
22
36
10
16
7
0
7
7
0
75
54010098
บ้านใหม่จัดสรร
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
54010099
บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77
54010100
บ้านห้วยโรงนอก
32
0
32
32
0
2
0
2
2
0
78
54010105
บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล)
9
0
9
5
4
0
0
0
0
0
79
54010106
บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
54010107
บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)
11
2
13
13
0
11
2
13
13
0
81
54010109
บ้านแม่แรม
8
20
28
22
6
9
0
9
6
3
82
54010110
บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
15
11
26
11
15
13
0
13
10
3
83
54010111
วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์)
3
2
5
3
2
3
2
5
5
0
84
54010112
ไทยรัฐวิทยา ๓๑
1
12
13
13
0
9
0
9
9
0
85
54010113
บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง)
5
0
5
5
0
0
0
0
0
0
86
54010115
ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)
26
12
38
34
4
11
3
14
14
0
87
54010116
อนุบาลเทพสุนทรินทร์
100
5
105
60
40
10
6
16
14
0
88
54010118
บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)
21
0
21
21
0
0
15
15
10
5
89
54010119
ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา)
12
6
18
18
0
0
1
1
1
0
90
54010121
บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์)
10
8
18
18
0
0
4
4
4
0
91
54010122
บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)
12
0
12
12
0
3
0
3
3
0
92
54010123
บ้านแม่พร้าว
3
0
3
3
0
1
0
1
1
0
93
54010124
บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง)
4
0
4
3
1
1
1
2
1
1
94
54010125
บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์)
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
95
54010126
บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ)
15
0
15
0
15
2
0
2
0
2
96
54010128
บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์)
1
1
2
0
0
1
0
1
0
0
97
54010129
บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)
6
0
6
6
0
1
0
1
1
0
98
54010129
บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)
6
0
6
6
0
1
0
1
1
0
99
54010130
บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์)
10
0
10
6
4
3
1
4
2
3
100
54010132
บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง)
5
3
8
6
2
4
0
4
3
1
101
54010133
วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)
19
0
19
19
0
1
0
1
1
0
102
54010134
บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)
15
9
24
10
14
4
1
5
4
1
103
54010135
บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ)
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
104
54010136
บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)
4
14
18
11
7
0
0
0
0
0
105
54010137
บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี)
6
0
6
6
0
1
0
1
1
0
106
54010138
บ้านสันปู่สี(ราษฎร์วิทยากุล)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107
54010139
บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์)
6
0
6
1
5
2
0
2
2
0
108
54010140
บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง)
45
7
52
20
25
12
0
12
9
0
109
54010141
บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล)
6
2
8
3
5
1
1
2
2
0
110
54010142
บ้านหัวเมือง (แหวนวังประชาบำรุง)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111
54010143
วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์)
5
8
13
10
3
1
0
1
0
1
112
54010144
แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร)
10
0
10
8
2
1
1
2
0
2
113
54010145
บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์)
11
10
21
16
0
1
0
1
1
0
114
54010147
บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร)
9
1
10
8
2
1
3
4
2
2
115
54010148
บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์)
3
15
18
18
0
0
2
2
2
0
116
54010149
บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์)
6
5
11
6
5
1
0
1
1
0
117
54010150
บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา)
10
0
10
10
0
0
0
0
0
0
118
54010151
โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี)
10
0
10
0
0
0
4
4
4
0
119
54010152
บ้านหนองม่วงไข่
25
0
25
15
10
10
0
10
8
2