คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
สพป.แพร่ เขต 1


1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประธานกรรมการ

2. นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ กรรมการผู้แทนผู้บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

3. นางจิราพร วุฒิการณ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

4. นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา

5. นายอนันต์ หมดห่วง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6. นายสุวิทย์ แบ่งทิศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล

7. นายพีรวัฒน์ ดีพอ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

8. นางสาวพัชรินทร์ สามารถ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย

9.ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ

10. นายพิพัฒน์ ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ

11. นางรัชนี ข้ามสาม เจ้าพนักงานธูรการชำนาญงาน ผู้ช่วยเลขานุการ