ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
188
517
705
1
2
3
34
0
34
10
7
17
79
192
271
312
718
1,030

ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 1,027 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
54010001 บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) นางยุพดี คำลือ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010001 บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) นายอัศวราช กาศจักร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010003 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) นางสาวกาญจนา กัญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010003 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) นางจิรนุช สุรีย์ ครู ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
54010003 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) นางสาวสุพรรณี แก้ววิเชียร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010003 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) นางสมหมาย อนุกูล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010003 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) นางสาวกนกวรรณ รู้จักร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010003 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) นายอัจฉริยะ วงศ์ศิริ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010003 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) นางสาวณิชชา เฉลิมเลิ้ม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010004 บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) นางสาวชญานิศ ละอินทร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010004 บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) นางสาวอัจฉราพร โป่งแยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010004 บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) นางสาวสุพัตรา รัตนแสง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010004 บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) นางสาวปภัสนันท์ คงยืน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010004 บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) นางสาวจิรัชญา เกียรติภัทราภรณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010004 บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) นางสาวศิริพร เวียงเงิน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010005 วัดต้นไคร้ นายประสิทธิ์ อ้นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010005 วัดต้นไคร้ นางสาวกรองกาญจน์ บรรเลง ครู ปฏิบัติการ ข้าราชการครู
54010005 วัดต้นไคร้ นางกมลวรรณ วงศารัตนโชค ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010005 วัดต้นไคร้ นางสุรีย์พร ธรรมสรางกูร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010005 วัดต้นไคร้ นางอัมพร ไชยเกิด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010005 วัดต้นไคร้ นางจริยา พลังฤทธิชัยกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010005 วัดต้นไคร้ นางวันดี คำแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010005 วัดต้นไคร้ นางนันท์นภัส อนามา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010005 วัดต้นไคร้ นางสาววิภาวี ทิพย์โพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010005 วัดต้นไคร้ นางรุ่งนภา อ๊อดเอก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010005 วัดต้นไคร้ นางศิริพร ดวงใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010005 วัดต้นไคร้ นายพงศกร นาสาร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010008 บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) นายราเชน สุตาต๊ะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010009 บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) นางอนงวรรณ เชียงวงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010009 บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) นางศรัญญา หงษ์หนึ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010009 บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) นางสาวภาณุมาศ ดาวดึงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010010 รัฐราษฎร์บำรุง นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010010 รัฐราษฎร์บำรุง นางสาวอมรรัตน์ คำพับ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010010 รัฐราษฎร์บำรุง นางสุนทราภรณ์ ปัญหา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010010 รัฐราษฎร์บำรุง นางสาวเพ็ญพรรณ เตโช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010010 รัฐราษฎร์บำรุง นางสาวพรรลิณี รัตนพันธุ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010010 รัฐราษฎร์บำรุง นายมานพ คนธรรพ์ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010010 รัฐราษฎร์บำรุง นางสาวปัญชิกา คำเขียว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010010 รัฐราษฎร์บำรุง นางสุมิตรา เสียงหวาน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010010 รัฐราษฎร์บำรุง นางสาวกัญญ์ศิริ วิระคำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010010 รัฐราษฎร์บำรุง นายชัชพงศ์ ขัดแก้ว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010010 รัฐราษฎร์บำรุง นางสาวภาวิณี ผาศักดิ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010010 รัฐราษฎร์บำรุง นางสาวเกวลี ขันตี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010011 บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวศิริพรรณ ขันคำนันต๊ะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010011 บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) นายเกษมศักดิ์ เขื่อนเก้า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นายมานพ บุญทน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นางพเยียรัตน์ สืบแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นายเอก ลือโฮ้ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นางสาวปาณิสรา เวียงนาค ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นางยมนา จิตรใจ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นางจริยา มะโนรส ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นางสายันต์ หอมขจร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นางสาวมัณฑนา จำปา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นายพฤทธิกร สุรีย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นางสาวสิริลักษณ์ ม้ายอง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นางธวัลรัตน์ วรภิรักษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นางสาวณิชนันท์ กาทองทุ่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นางธนาภรณ์ ครองสุข ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นายศราวุฒิ จินดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นายธนภัทร พรหมขันธ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นางสาววดี ถาวรรณา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นางสาวกรรภิรมย์ หนองหลิ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นางสาวกุลรภัส คำยวง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010015 อนุบาลแพร่ นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นายมานิตย์ แก้วบาง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสุภัทรา ศรีระวัตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางญาณิน สีตนไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางรชาภา อุมารังษี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางบุษยา สุขวุฒิไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางลาวัลย์ ฉลอม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางปราณีย์ วีระชาติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางวริทธิ์นันท์ จันทร์สี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวนัทศิญา พุ่มวัชระ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางอัมพร คำมีศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสุมาลี ผสมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางปริชาติ ตาคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางศรีรัตน์ เมฆสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางระพีพรรณ วรรณรักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวกันนิกา ปัญญาดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางบุหงา เผ่าฉาน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางอรพินทร์ ชุ่มเชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวสุรภัส สวนดอก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางภัทรพร โป่งเส็ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสุทิน ฝักฝ่าย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางอุษณีย์ อินทรชิต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางนพพร แบ่งทิศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางจำเนียร รัตนศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสุรีย์ ถิ่นจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางศุจินันท์ เสนาธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางราตรี กรรณิการ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางปรานอม พันธุ์เลิศเมธี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางศิริขวัญ เพ็ญจิตต์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางบุษราภรณ์ วิเศษ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางศิริลักษณ์ วุฒิสรรพ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวปริญญา สายซอ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสิรินทร์ พรมรังกา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสายหยุด เบาใจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางบุษกร กันนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางนันทาวดี ถิ่นสุข ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางภัทราวดี จันทรพัชร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางนพภัสสร ปานหมอก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางดวงตา น้อยทา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวหยาดฝน ลือโฮ้ง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นายสมพงษ์ ปิติจะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาววันวิสา ม่วงทอง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวดาริน เขื่อนเก้า ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวนาถลดา พิกุลทอง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวนารีรัตน์ ยะปะนันท์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางรัชนก อวรรณา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นายประดิษฐ์ กาทองทุ่ง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นายทวีทรัพย์ โท๊ะยะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวเบญจมาศ ชัยวรรณคุปต์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสุดารัตน์ กรุณา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวกชกร ชมภู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสรัลนุช ผลาเมธากูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางจิดาภา ปันทะนันท์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวอนันตญา คำลือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นายวัชรพันธ์ ตันยงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางชลพิณทุ์ พัฒนสารินทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวกรรณิกา บุญซ้อน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวสุพิชญา หงษ์ทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวกษมาภรณ์ ใจว่อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นายชุติเดช เดชาธนาโยธิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวลภัสรดา เป็นใจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวชนนิกานต์ สุกใส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวกันยารัตน์ ขันตี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวภวิมล กาทองทุ่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวอำนวย ตาคำ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
54010015 อนุบาลแพร่ นายทินวร คงทน ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010015 อนุบาลแพร่ นายสมศักดิ์ เมติกัน ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010015 อนุบาลแพร่ นายสุรศักดิ์ สบายสุข ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010015 อนุบาลแพร่ นายจิรพงษ์ เสียงดี ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวสุภาวดี ท้าวพันวงค์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวจันทร์ทิมา มงคลชัย ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010018 บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) นายเชิด คำปลิว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010018 บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) นางสาวกรรณิการ์ อุปนันชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010018 บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) นายทศพล เวียงคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010018 บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) นางสาวบุณยาพร กอบเงิน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010018 บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) นายพิเชษฐ กอนสัน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010018 บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องพืช ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010018 บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) นางกัลยาณี ฉลอม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010019 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) นายธีรพงศ์ ซื่อตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010019 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) นางอัญชลี ถิ่นสุข ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010019 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) นางดวงคำ สุคันธมาลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010019 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) นางสาววิมลวัลย์ ศรีใจ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010019 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) นางสาวประภาพร ใจดี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010019 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) นางสาวอมรรัตน์ ยาวิปา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010019 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) นายสำรวย คำยวง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010019 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) นายพาณิชย์ อินทร์จันทร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010019 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) นางสาวกชกร จินะโสต ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010019 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) นางสาวศุภนิดา พรวนเจริญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวชนัญชิดา กาสิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายจุฑากร เคราะห์ดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวปานชีวินท์ แบ่งทิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางมยุรีย์ อัฐวงศ์ ครู เชี่ยวชาญ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวเพ็ญพันธ์ จัตุรภัทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสุภาวดี กาวีวล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวมลชยา กาศอินตา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวจารุอำภา วงศ์มณี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางทัศนีย์ สินธุวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางไพรวัลย์ ชาญชัยวีระพันธุ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวนฤมล เหล่าเขตกิจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางมาลี ธรรมเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางนัทธียา ตันไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางนงนุช อิ่มจิตอนุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางนิพร ฟ้าเลื่อน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางศรีสกุล วิหก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางบุญจันทร์ เสาร์แดน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาววาสนา เดชธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางศิริพร สันคม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางไพลิน ดอกเข็ม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางประทุม ปัพรังษี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางจุฑามาศ ศรีวิลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางยุพิน อินภิบาล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวประภาพร มะละสาร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายวิชัด บางศรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางรำเพียร ขันแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายคมกริช ทรวงแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวกัญฐณา กันทะหงษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางลำดวน สาสูงเนิน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสุภมาส ชัยชุมภู ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายศุภการณ์ สว่างเมืองวรกุล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวณพิชญ์ กวางวิเศษ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสุรีรัตน์ ธรรมสรางกูร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายกิตติชัย กิตติสมร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางทิพย์สุดา ใจปัญญา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายณัฐนนท์ ภู่แดง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวรติรัตน์ บุญดา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวณัฐสุดา ฟุ่นเต่ย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวศรัญญา ปัญญาส่อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวธัญญภคนันท์ เวียงทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางเสาวนา นันทะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวพิมพา วงศ์หาญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวปวีณา สง่าศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายณรงค์ ด่านตระกูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวพรรณทิพา เทียมตา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวจิราวรรณ พร้อมญาติ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวกัลยกร อิ่นคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวจิรารัตน์ ปันแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวอำภา สุทธจ้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางศศิพิมพ์ ขึมจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายธีรพล ทรัพย์ทวี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวเกศศินี ทาระเนตร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายศิริวัฒน์ แสงศิริ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวอินทุภา อินดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางเอมอร คุณาคำ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายชากฤษณ์ ฉัตรเตชะ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายพายัพ จรจันทร์ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายสมาน ฝักบัว ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายชูชัย ปาคา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางชนิดาภา คำปัญจะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางโนรี กาศเกษม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010021 บ้านในเวียง นายสุรพล แก้วติน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010021 บ้านในเวียง นายปฏิพัทธ์ ถิ่นถา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010021 บ้านในเวียง นางเกศวรางค์ นุ่มนวล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010021 บ้านในเวียง นางอรสา จันกัน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010021 บ้านในเวียง นายวีระ พริบไหว ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010021 บ้านในเวียง นางสาวพรรณิการ์ เทพเมือง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010021 บ้านในเวียง นางสาวสุดาพร พงษ์มณี เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นางสาวพัชรินทร์ สามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นายธวัชชัย นาห้วย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นางสาวสาวิตรี บัญญัติโลก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นายสมคิด ฝาเรือนดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นางสุธีรัตน์ นนท์ตา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นางสุชีลา ชัยพลังฤทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นางทรรศนีย์ บุบผามาลา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นายวีระพงษ์ ม้าเพ็ง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นางสาววิยะดา อ่อนพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นางสาวกาญจนา จิตพยัค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นางสาวลัดดา เป็งใจ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นางสาวมยุรีภรณ์ ถิ่นสอน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นายสิริพงษ์ อินทำ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นางสาวลัดดาวัลย์ ประทีปะจิตติ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นางสาวณัฐวดี จันทร์ชมภู ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นายเอกชัย พนะสันต์ จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
54010024 บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) นายอุดร บุบผามาลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010024 บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) นางปัทมาภรณ์ หงษ์ทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010024 บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) นายเกษม ถิ่นแก้ว ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010024 บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) นางสาวทิพย์ภากร แก้วอิ่น เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010027 บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) นายดาวรุ่ง เหมะสิขัณฑะกะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010027 บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) นางวนิดา อ้นจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010027 บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) นางสาคร วุฒิรักรังสรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010027 บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) นายผจญ วิเชียรกัณทา ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010027 บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) นางสาวศศิวิมล กวาวสาม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010028 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) นางสาววิภาพรรณ ประกอบการ ครู ชำนาญงาน ข้าราชการครู
54010028 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) นายอุทัย ใจน้ำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010028 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) นางสาวสุธิดา ศรชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010028 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) นางสาวพิมพ์ชนก หงษ์เหาะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010028 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) นายภัคณวัฒน์ สว่างเมืองวรกุล ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010028 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) นางสาวพิรดา สุกพันธ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010028 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) นางสาวขวัญฤทัย ช่างไม้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010030 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) นายทวี มะทะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010030 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) นางวรุณพันธ์ ดาวดาษ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010030 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) นางสาวสวนีย์ ศรีธิ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010030 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) นางจรัสศรี เวียงทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010030 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) นางสาวมณฑลี เศรษฐวนิชย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010030 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) นางดลพร แสนมงคล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010030 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) นางธนภรณ์ นันท์ชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010030 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) นายมนัส คนธรรพ์ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010030 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) นางฐิติพร คณฑา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010033 วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) นางกุลวิมล อินทนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010033 วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) นางอนุสรา คำพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010033 วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) นางสาวบุษบา มะโนรส เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) นายอดุลย์ นาเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) นางเยาวเรศ วันอิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) นางพิมพ์ชนก สิงห์ซอม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) นางสาวจรัสศรี ใจน้ำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) นางสาวปวีณ์นุช มะทะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) นายบริสุทธื์ ขวารัตน์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) ว่าที่ ร.ต.อัญชลี สวนทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) นางสาวสุกัญญา อะทะเสน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) นางสาวธัญลักษณ์ ใจดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) นางสาวพรไพลิน เมฆอากาศ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นางสาวณัฐพิมล ธรรมสรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นางวารีย์ วันไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นายพงษภัทร ตันมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นางสุกันยา พวงลำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นางอุบลรัตน์ ใจดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นางทวีรัตน์ แก้ววิเชียร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นายขจรศักดิ์ ขัติโย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นางสาวเนตรนภา อินยะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นางสาวเกศินี สอนสีดา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นางสาวรุจินันท์ สีสด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นายสมาน เขียวแก้ว ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นางสาวพิกุล ไชยบุญเรือง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นางลัดดาวัลย์ ด้วงไพร เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010039 บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) นายชำนาญ แปงเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010039 บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) นางกรวิกา เขื่อนเก้า ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010039 บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) นางสาวกนกวรรณ สิทธิศักดิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010039 บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) นางสาวพรรณิษา ทองดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010041 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) นายสมบูรณ์ จงรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010041 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) นางพิสมัย แก้วทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010041 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) นางสุจินตนา ปินตากุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) นายสมบูรณ์ จงรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) นางปภาดา กรุงศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) นางปราณี งามสวย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) นางสุดสวาท พัฒนสารินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) นางสาวธนัชพร ตันมา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) นายศราวุธ เกษามา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) นางสาววิไลพร​ ต่อเขต ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) นางสาวกนกพร สินธุวงศ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) นางสาวภคพร แสนอินทร์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) นายเกตุ สุธรรม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) นางสาววิภาวรรณ ศรียงค์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) นายวีรพงศ์ วีระคำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) นางสาวอรทัย แรกเรียง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010043 บ้านร่องฟอง นางเมตตา คำหงษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010043 บ้านร่องฟอง นางสาวพรพิมล งานขยัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010043 บ้านร่องฟอง นางธนันดา สุริยา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010043 บ้านร่องฟอง นายธีรพล ดุเหว่า ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010043 บ้านร่องฟอง นางสาวขนิษฐ์ชญาน์ ฤทธิ์กาลศิลา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010043 บ้านร่องฟอง สิบตรีบุญเชิด คำเปี้ยว ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010043 บ้านร่องฟอง นางสาวเจนจิรา โลกคำลือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010043 บ้านร่องฟอง นางสาวฉัตรชนันทร์ ท่วงที เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010043 บ้านร่องฟอง นางกฤตพร ชมภูทุ่ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010043 บ้านร่องฟอง นางสาวประภาสิริ สุทธวงค์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010043 บ้านร่องฟอง นางสาวนันทรัตน์ ดุเหว่า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010043 บ้านร่องฟอง นายยุรนันท์ บุญนิยม จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
54010044 บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) นางนิตยา ยุทะแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010044 บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) นางฟองจันทร์ ข้ามหก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010044 บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) นายสมพร แก้วมะณีบุตร ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010044 บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) นางปฐมพร ดวงสี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010044 บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) นางเนตรนภา บุตตะเคียน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010046 บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) ว่าที่ร้อยตรีไชยชาญ มณีกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010046 บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) นางภัทรฤดี ดาวดึงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010046 บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) นางผ่องศรี ดวงคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010046 บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) นางสาวมลธิรา ปวงจันทร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010046 บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) นางสาวลัดดาวรรณ สมเหมาะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010046 บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) นางสุรีย์พร พงศ์พุฒิ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010047 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) นางสาวจินตนา ถิ่นทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010047 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) นางนงนุช เหมืองทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010047 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) นายธนิต มูลเกษ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010047 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) นางดารุณี ทะฤาษี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010047 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) นางสาวอทิตยา ตันมา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010047 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) นายสมบูรณ์ ปัญญาเหมือง ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010047 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) นางศจีรัตน์ อ้นจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010047 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) นางสิรินรักษ์ หมอนเขื่อน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010048 บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) นางสาวสิรินดา อยู่ทิม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010048 บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) นายวิรัตน์ ยาสุปิ ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010049 บ้านแม่แคม นายมนต์ชัย หมอนเขื่อน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010049 บ้านแม่แคม นายภาณุวัฒน์ อ้นจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010049 บ้านแม่แคม นางสาวศิริอาสา ยาสุปิ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010050 บ้านนาคูหา นายวีรพันธ์ ประมายันต์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010050 บ้านนาคูหา นางสาวบุหงา อุปนันชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010050 บ้านนาคูหา นางภมรวรรณ แจ้งชูศักดิ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010050 บ้านนาคูหา นางสาวรัตติยา อ่อนจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010052 บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) นางพรทิพย์ นาแหลม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010052 บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) นางสาวสุภกานต์ เขื่อนเก้า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010053 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) นายนายณรงค์ ไชยเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010053 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) นางวาสนา คำนาค ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010053 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) นางพิชญ์ญา ดีแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010053 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) นางกิตตินันท์ เขื่อนเก้า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010053 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) นางสาวภคพร บรรเลง ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
54010053 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) นางธนาภรณ์ ผาทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010053 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) นางสาวพิมพ์วิภา แก้ววิเศษ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010053 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) นายวีระพล ถิ่นกวาว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010054 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) นายรณยุทธ์ วงศ์พยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010054 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) นางลภัสดา กาญจนงษ์ชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010054 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) นางอรุณี พันธ์กสิกรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010054 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) นางสาวอัฉราพร ครื้มกลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010054 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) นายณัฐชัย ทนันชัย ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010055 บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์) นางจิระนันท์ กอปรกุศล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010056 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) นายจรัญ พันธ์กสิกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010056 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) นางกนกวรรณ อาสุ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010056 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) นางธิดารัตน์ โชติกยานนท์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010056 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) นางสาวสุจิตรา วรินทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010056 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) นางสาวพัชราวดี กาวิชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010056 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) นายกุลดิลก เดชรัตน์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010056 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) นางสรัลรัตน์ ทนันชัย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010056 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) นายบุญเชิด ม้าอุตส่าห์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010056 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) นางสาวกัญสิยาณี ใจฉ่ำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010056 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) นางสาวอุทุมพร ทนันชัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010056 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) นางเมทินี ใจไว ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010057 บ้านกาซ้อง นางเยาวเรศ ศรีมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010057 บ้านกาซ้อง นางสาวอาภัสรา เสนาธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010058 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) นางอุดมพร ถิ่นทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010058 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) นางวราพร พงศ์อนันตกูล ครู ชำนาญงาน ข้าราชการครู
54010058 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) นางธัญญลักษณ์ มั่นเหมาะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010058 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) นางสาวนฤพร กันสืบ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010058 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) นางสาวชนากานต์ เจตสิริโรจน์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010059 บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา) นางปราณฤทัย ปรีดี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010060 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) นางบุญปั๋น แสนบ่อ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010060 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) นางบานเทียน ต่างใจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010060 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) นางศิริวรรณ ธนานุศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010060 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) นางดารินทร์ ซื่อตรง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010060 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) นางสาววาสนา เนื่องพืช เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010060 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) นายอนุชิต ใยดี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010060 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) นางวิไลพร มูลผึ้ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010060 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) นางสาวกฤษณา เหมืองแก้ว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010060 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) นางสาววาสนา ชุ่มใจ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010061 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) นางนิสากร ศรียงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010061 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) นายนิรันดร์ ธิมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010061 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) นายพนม แจ้งใจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010061 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) นางสาวนัฐชฎาภรณ์ แนวณรงค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010061 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) นางสาวอังศุมาลิน วรรณวงศ์กา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010062 ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) นางสิรินธร แสนเสมอ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010062 ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) นางณัฐพัชญ์ ลิมปนารักษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010063 บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) ว่าที่ ร.ต.หญิง จุฑารัตน์ โกสินทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010064 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) นายปราการ ท้าวพันวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010064 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) นายจำรัส จันภิรมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010064 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) นางกุลธิดา อยู่ทิม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010064 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) นางสาววราภรณ์ ธงชัยเลิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010064 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) นางสาวกมลวรรณ ดาดั่น เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010064 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) นายสงกรานต์ โสภารัตน์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010065 บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) นายสามารถ อยู่ทิม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010065 บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) นางสุทธาทิพย์ ขุนพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010065 บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) นางทิพวรรณ เกี๋ยงคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นายรังสรรค์ หมื่นโฮ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นางสาวจริยา ศรีอินทร์ ครู ปฏิบัติการ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นางสุดธิรา ขุนคลัง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นางสาวนิภาภรณ์ แสนกือ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นางศุภรา บุญชาญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นางสาวนิลวรรณ นันตาแสง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นางสาวสุรีย์วัล มะโนโฮ้ง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นายวรายุทธ์ ตุ้ยดา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นางประวีณา ฟั่นเฟือย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นางสาววาริณี คำร้อย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นางสาวปรียาพร แซ่ซ้ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นางสาวชนานันท์ เอกภูธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นายฉัตรชรินทร์ สว่างเมฆฤทธิ์ ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นางสาวจุฑามาศ คงยิ้ม ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นางสาวเจนจิรา น้ำหล่าย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นายพุฒนารท แก้วสงค์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นางสาวภรณ์ทิพย์ กุลพรสิริปรีชา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นางนพร ชาติสิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นางปัทมา ต๊ะเรียน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นางกรรณิการ์ ขยันดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นายอดิพงษ์ กันหมุด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นายเป็ล แหวนทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นายสมยศ ปินะสุ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นางเพ็ญนภา ท้าวพันวงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นางสาวปราณี หมื่นประเสริฐ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นางสาวนาฎชนก ยี่เผติ๊บ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นายธวัชชัย โสภารัตกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นางกัลยา โอดเฮิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นายรุธัช แก้วโมลา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นางสาวพิมพ์ชนก อริยะศักดิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นางสาวกรรณิการ์ สินธุชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นายเดชชาติ สิทธิยศ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นางสาวพวงชมพู เหมืองอุ่น เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นางสุภาภรณ์ ทองอิ่น ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นายกฤษฎา ศรีวงษา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010070 บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) นายวิสุทธิ์ อินขัด ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010070 บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) นางสาวมะลิวัลย์ อ่วมน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010071 บ้านป่ากล้วย นางสาวอรุณวรรณ ประดิษฐ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010071 บ้านป่ากล้วย นายประหยัด แก้วกุณฑล ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010072 บ้านห้วยอ้อย นางสาวศิริขวัญ ปัดเปา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010072 บ้านห้วยอ้อย นายยอดยิ่ง ฬาทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010072 บ้านห้วยอ้อย นางสาวชัญญานุช กรุณาหล่าย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010072 บ้านห้วยอ้อย นายภานุพงค์ ดวงจิตต์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010072 บ้านห้วยอ้อย นางสาววิสุดา กันหมุด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010073 บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) นางเด่นนภา แหวนทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010073 บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) นางสาวภัทราวรรณ ยศปา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010074 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) นายบุญมา ศรีระวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010074 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) นายศานิต เภาอ่อน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010074 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) นายสนธยา บังวรรณ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010074 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) นายดุลปุริน คลี่ใบ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010074 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) นางเจนจิรา ปิงสมุทร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010074 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) นางกรรณิการ์ แสนทวีสุข ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010074 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) นายอนันต์ ตายัน ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010074 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) นางหฤทัยกาญจน์ ยศตระกูลสิริ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010074 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) นางสาวฉัตรธนา ร้อนเร็ว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010075 บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) นางสาววาสนา กาสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010079 บ้านวังปึ้ง นางจีราวรรณ ตนะวิไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010079 บ้านวังปึ้ง นายประดิษฐ์ ถิ่นแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010079 บ้านวังปึ้ง นายบัญชา แก้วแสนเมือง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010079 บ้านวังปึ้ง นายอดิศักดิ์ มาอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
54010079 บ้านวังปึ้ง นายกิตติฤกษ์ ชัยนันท์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010079 บ้านวังปึ้ง นายธีระพงษ์ ยอดตาคำ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010079 บ้านวังปึ้ง นางสาวเกตน์นิภา คำถา พนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010079 บ้านวังปึ้ง นางสาวอรวรรณ ด้วงตา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010080 บ้านทุ่งคัวะ นายเด็จจพงษ์ กาญจนพงษ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010080 บ้านทุ่งคัวะ นายนิยม วิรัตนชัยวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010080 บ้านทุ่งคัวะ นางขวัญเรือน มหาศรานนท์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010080 บ้านทุ่งคัวะ นางภิญญาพัชญ์ นันตา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010080 บ้านทุ่งคัวะ นายจิรวัฒน์ วาสนะตระกูล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010080 บ้านทุ่งคัวะ ว่าที่ร้อยตรีหญิงธัญลักษณ์ วาสนะตระกูล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010080 บ้านทุ่งคัวะ นายนพัตธร ยาจิตร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นายสงวน จันทอน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นายณัฐพงศ์ ถิ่นจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นางสาวอมรรัตน์ เลาหล้า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นางจินดา ภมรคนธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นางกมลพร ศรีใจวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นางศรีสด จันทร์มา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นางลัดดาวัลย์ กาญจนภาคิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นางภัคจิรา ตันมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นางกรรณิการ์ ปกเครือ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นางสาวจริญญา หมดมลทิน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นายอุดร มะโนเนือง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นางจิตตมาส ไชยสาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นางสาววรรณวิภา เอกจิตต์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นางสาวธัญญารัตน์ สวนจันทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นางสาวรมณีย์ สันป่าแก้ว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นายเมทิน ริพล พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นางกลอยใจ หงษ์ร่อน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010083 บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) นายสุรชัย ทะสุตะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010083 บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) นางสาววันดี จัดของ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010083 บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) นางสาวจันทกานติ์ กาสาร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010084 บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) นายทศพล ภิญโญ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010085 บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) นางจันจิรา พรวญหาญ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010086 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) นายสุวรรณ หลายกิจพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010086 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) นายพุทธทรง พนมมิตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010086 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) นางปราณี อุดคำมี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010086 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) นายทศพร จันแดง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010086 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) นายเทวินทร์ ภูกา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010086 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) นางศิรัสพิมญชุ์ ฐิตะภัทรพงศ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010086 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) นางสาวสายลดา ไชยวรรณ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010086 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) นายซิง ถุงเงิน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010087 บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) นายวินัย มีเมือง ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010087 บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) นายณัฏฐกิตติ์ ได้พร เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010088 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) นายธวัชชัย วังคะออม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010088 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) นางปราณี อุสาห์รัมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010088 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) นายอิสระ เดือนดาว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010088 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) นางสาวนิภาพร ปัญญาแฝง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010088 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) นางสาววนิดา เสียงหวาน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010088 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) นางสาวศรสวรรค์ ชมภูอิน เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010088 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) นายสุรพล แสนคำยวง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010088 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) นางสาวปาริฉัตร สินธุวงศ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010088 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) นางสาวปิยวรรณ เพาะปลูก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010090 บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) นางพิรญาณ์ เกิดกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010090 บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) นางวันดี มะโนรา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010090 บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) นางสาวกวินธิดา คำอภิวงศ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010090 บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) นายอนุชา โนรินทร์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010090 บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) นางสาวทิพวรรณ จันทร์เพ็ญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นายสุวิทย์ แบ่งทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นายเดี่ยว จันสอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นางพนมไพร ทองคุ้ม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นายสงคราม ปันรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นางสายฝน โตยิ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นางจำรัส จันสอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นางนงคราญ วรแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นางสาววราภรณ์ วรินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นางสาวนุจรี อองกุลนะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นางสิทธิพร ธงสิบสี่ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นางสาวปิยรัตน์ อินนะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นางฑาริการ์ ลือราช ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นางสาวอมาวสี สันคม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นางสาวจิรชยา อัฐวงค์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นายเกรียงไกร ขาวสะอาด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นายบรรจง เวียงยา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010092 บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) นางสุกัญญา อุทังกาศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010092 บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) นางกนิษฐา กึกก้อง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010092 บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) นางสุดาธินี แนวพิชิต ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางสาวบุญพา พรหมณะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางอุไร สารบุรุษ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางวิรวดี คนธรรมเนตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางณัฐฐิญา มังกิตะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางอนงค์วรรณ พรหมมินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางวรารัตน์ เนื่องพืช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางลำภู ชาประชุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางปพิชญา ถิ่นสืบ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์ เชาวน์พยัคฆ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางดวงดาว ภูกา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นายบูชิต สอนอุ่น ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางรัตนาภรณ์ แดนดงเมือง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นายวรพงษ์ สุกใส ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นายเสน่ห์ น้อยขัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางสาวภัทรพร พันธุ์อุดมศักดิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางสาวพิมลรัตน์ ดาวดึงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางสาววราภรณ์ คำปินตา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางสาวพรทิพย์ นวลใจบุตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางสาวพัชรกมล ม้าชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางสาวพรหมธิดา วรรคตอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นายสงกรานต์ ตักเตือน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นายชัยยุทธิ์ ชาติสิงห์ทอง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นายสมภพ ถาแก้ว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางสาวสิริวัลยา คงเชย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นายประภาส โนรินทร์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางสาวนัฐธิชา มูลเมือง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นายสุชาติ ภูดินทราย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางกฤติกาญจน์ ผลดี จ.ห้องสมุด ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010097 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) นายสุเมศวร์ พรหมมินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010097 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) นางกนกกาญจน์ โนรินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010097 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) นางสุมิตรา โนรินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010097 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) นางรำพึง จันทร์ภิรมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010097 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) นางสังวาลย์ ปัทม์ธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010097 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) นายมาโนช บุญคุ้ม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010097 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) นายณพัชร บรรลือ ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
54010097 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) นายภาณุกูล เศวตกิตติ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010097 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) นางสุภัคดิ์ กาเรือน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010097 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) นายภาณุกุล คำเหลือง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010097 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) นายสง่า โนรินทร์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010098 บ้านใหม่จัดสรร นางนเรศ อ่อนศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010098 บ้านใหม่จัดสรร นางสาวมานิตา กฤษดาพาณิชกุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010098 บ้านใหม่จัดสรร นางสาวเอมอร ศรีวิรัช เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010099 บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) นางจารุวรรณ ทวรัตน์จารุวงษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นายไพรัช ทีฆาวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางนิชาภา อุตรพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางศิวรี ศิริเลิศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสาวจินดา บุญคุ้ม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสาว่เมธานี ทวีคุณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสาวธัญญารัตน์ ธรรมไชยางกูร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นายอนุพงศ์ ยองใย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสาวชวีพร คชสินธ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก ว่าที่ร้อยตรีไพภร มุ่งดี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นายธนพล วงศ์สุวรรณ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางรัตติยาพร มุ่งดี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสาวปิยะวรรณ ฝายถิ่น ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสาวสุวภรณ์ วุฒิจูรีพันธุ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางจุไรรัตน์ จิตต์บุญ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสาวศิริวรรณ มั่นคง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสุภาวดี ศรีบุตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสาวพรดนัย ทองคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นายระพีร์พัชญ์ ปันสุพฤกษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสาววิลาวรรณ ตุ้ยดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นายยก เป็นดี ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นายชงกล วังกาษร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสาวสุวิมล ใจใส่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสาวจริญญา ธรรมประเสริฐ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสาววารุณี รัดน้ำหิน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นายปฏิพัทธิ์ เครือนาค ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสาววรรณิกา พงศาวิภาวัฒน์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสาวผกาวดี ใจวิถี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสาวปาริฉัตร หางศร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010105 บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) นางสาวอารีรัตน์ อุดคำมี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010105 บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) นางสาวพวงพร กันทะวงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010105 บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) นางสาววรินยุพา ฝั้นสัญจร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) นายพีรวัฒน์ ดีพอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญงาน ข้าราชการครู
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) นางสาวปุณิกา ใจยวน ครู ปฏิบัติการ ข้าราชการครู
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) นางสาวเสาวณีย์ จันต๊ะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) นางอัมรินทร์ ปินนิล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) นางชรินทร์ทิพย์ ยองชนะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) นางแสงจันทร์ หลงเวช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) นางสาวพรภิรมย์ สายโรจน์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) นายเฉลิมศักดิ์ สารแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) นางสาววริศรา แผ้วเกษม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) นางสาวสุกฤตา ธรรมลังกา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) นายชาญ ทองเจือ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) นางศิริพร ยอดจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010109 บ้านแม่แรม นายโสภณ สุธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นางสาววิภาภรณ์ ยะปะนันท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นายเสน่ห์ รัตนชมภู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นายมังกร ท้าววรรณชาติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นายภาณุมาศ กสิยะพัท ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นางพรพรรณ กันหมุด ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นางธัญธร เกรียงไกรเกียรติ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นางสาววันนิสา ป้อมูล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นางบุญชุม เดือนดาว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นางสาวพจนันทน์ จารุเลิศพิศุทธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นายอนุชิต อุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นางสาวพรประชา สุดแดน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นายวัชรพงศ์ นัยนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นางสาวสุจีรัตน์ ขวัญเมือง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นายธนกฤต จ้อยเพ็ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นางอัญชลีพร นัยนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นางสาวชไมพร ไชยบัวแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นายศิริวัฒน์ ขาวฉลาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นางสาวทิฆัมพร ทุ่งสงค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นางธัญญารัตน์ พริบไหว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010109 บ้านแม่แรม นางสาววรรณิภา ศฤงฆาร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010109 บ้านแม่แรม นายมนู แซ่ท้าว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010109 บ้านแม่แรม นางสังวาลย์ ท้าววรรณชาติ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010109 บ้านแม่แรม นายชาญวิทย์ แซ่โซ้ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010109 บ้านแม่แรม นายชาญวิทย์ แซ่โซ้ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นายอนันต์ หมดห่วง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางสุพินธ์ ฟุ่มเฟือย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางสุจินต์ ใจคนึง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางนงค์เยาว์ ศรทรง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นายธราพงศ์ พุฒิพุทธ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นายพงศภัค วรภิรักษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นายโกวิทย์ ปวงเหมือง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางสาวศรัณย์รัชต์ ใจวรรณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางปิยนุช ชุ่มเย็น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางสาวศรีสิริ วิชารักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางสาวพิมลพรรณ ยาพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางสาวณิชา มาลยเวช ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นายอำนวย อรุณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางสาวอัมรา จันฟู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางสุบิน ถิ่นอ่วน ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางสาวนริศรา เขื่อนเพชร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางสาวสุนิษา เชียงหลวย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นายณรงค์วิทย์ สนิทวงค์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010111 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) นายอิทธิภัทร ธิฟู ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010111 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) นางสุทธิลักษณ์ โสภารัตนากูล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010111 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) นางรุ่งพิทยา ชัยศรีมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010111 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) นางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010111 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) นางสาวชลธิชา ถิ่นถา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010111 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) นายประดิษฐ์ หล่ายแก้ว ช่างไม้ชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010111 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) นายนิรันดร์ แม่หล่าย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010111 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) นางอรพรรณ ปราบสงบ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010111 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) นางสาวทักษพร ปิติจะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นายคมสัน ธรรมสรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นายนิคม อ่อนศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นายเมธี เมฆสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นางปวีณา วงศ์กัณหา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นางเกษร สวัยษร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นายธวัชภูมิ ขำหรุ่น ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นางจิตรลัดดา นันทเสรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นายอภิชาติ ถนอมศักดิ์ศรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นางอุทุมพร คำเขียว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นางสาวฉัตรมณี บุตรกระจ่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นางสาวศิริพัฒน์ บุญยัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นายโสภณ แสงจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นางกฤษฎาภรณ์ แบ่งทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นางสาวจุฬาลักษณ์ ก้อนแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นางช่อผกา วงศ์สิงห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นางสาวชนม์นิภา ต๊ะม่าน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นางสาวเกศสุดา ปิงหา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นายณัฐพล ผิวอ่อน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010113 บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) นายดีลาภ ปราบสงบ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010113 บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) นางสาวรัตติกาล โลกคำลือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นายบรรหาร อนันชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นางสุมาลี ศรีใหญ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นายธีระ เพาะเจาะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นายชาติชาย อินตานนท์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นางสาวศุภวรรณ เอกกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นางสาวสุดารัตน์ กำยาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นางสาวพรชิวา วงค์คำช่วย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นางสาวรัชนีกร คนเที่ยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นางสาวทิพย์สุดา ธรรมลังกา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นางสาวมณีนุช ไชยทิศ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นางสาวเจนจิรา ประสุทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นางสาวเกศินี ธรรมโม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นางสาวชลธิชา สุนนนาม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นางสาวนุชนาถ วงศ์ขันแก้ว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นายวิวัฒน์ ทองภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางอนุสรา โลกคำลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสาววชิราภรณ์ ยาพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางเอมอร รัตนพิบูลวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นายสุนทร พลพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางจิตตินันท์ ทิพย์รักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางเพ็ญศรี พลพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสาวสุภาวดี เทพริยา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางปรานอม ปทุมวิง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางรสสุคนธ์ ศรีธินนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสาวฐณพร อุทัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นายสุรวุฒิ พุทธษร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสาววลัยลักษณ์ ร่องพืช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางกรวรรณ กาบทุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางจินดา ทองภักดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสาวลัชชา พุทธลก ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางเมนัสนันท์ แก้วปาเฟือย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสาวสุพัตรา แก้วแกมเกษ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสร้อยทอง รักพงษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางศิริพร เมืองมูล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสาวถิรพร ขวัญเมือง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางศิริรักษ์ ทองไหล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสาวนรารัตน์ รัตนะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางวรัญญา สะเอียบคง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสาวอรลักษณา ทิพย์รักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นายกิตตินันท์ ศรียงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสาวฉวีวรรณ เกยงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นายพลวัฒน์ คะมะณี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางยุพาภรณ์ นันตาแสง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นายกิตต์พิทักษ์ คำปัญจะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางอรอนงค์ มะโนเมือง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นายจำเนียร ทิพย์โสด นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสาววิศารัตน์ ศรียงค์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสาววนิดา สะเอียบคง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสาวจิราภรณ์ จิตต์มณีธรรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นายเกียรติศักดิ์ ชัยแขม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสาวธัญพิมล คำต้น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสุกัญญา ภิญโญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นายนิคม บุญซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นางมัลลิกา ปวงประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นางกมลวรรณ ธนาสิทธิรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นายวีรชัย ปทุมวิง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นางนิภา เครือวัฒนเวช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นางราตรี พังพรพรมราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นางอินทิรา จองแค ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นางสมร ขันธ์สุวรรณ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นางสาวธัญญารักษ์ เกยงค์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นางสาวภัทรวดี ชลทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นางสาวนิพาดา จีทา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นางสาวศศิวิณี บุญสิทธิ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นางสาววิภาวรรณ สุพรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นายพชร ไชยเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นายสมเดช จันโท นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นางสาวนงนุช แก้วทารมณ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นายคมสัน อินต๊ะปัญญา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นางสาวอรวรรณ พรหมอยู่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นายจารึก ใจเพ็ชร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นางสาวมุกดา สะเอียบคง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นายนพดล สิทธิวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นางกรวรรณ ใจเฉพาะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นางสาวสุพัชรา ปัญญาวิกิจตระกูล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นางกมลภัทร หงษ์ใจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นางสาวพิไลพร ผลฟักแฟง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นายอภิชาติ รตจีน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นายชาญชัย สีแดด ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นายวชิรนาท ดอนแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นางอัญชลี หล้าแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นางสาววิภาพร หลงศักดิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นางเจนจิรา ยะปะนันท์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นายเกียรติภูมิ ประสุทธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นางสาวกมลธิดา ป๋องสลัด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นายสันติราษฎร์ อะทะไชย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นายมิตร ทองปลิว ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นางสาวกัลยาณี วีระคำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นางณิชชาภัทร บาลไธสง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นางสาวชนัญชิดา ธนานุศักดิ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นางสาวอรพรรณ มีพร้อม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) นายบุญถนอม ตันจันตา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) นางอรวรรณ วงษ์รีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) นางแสงเดือน อ่องสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) นางลักษิกา คำทิพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) นายอนันต์ สารบุรุษ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) นางดวงใจ ดวงแสง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) นายวิวัฒน์ ร่องระกำ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) นายรัตนชัย ศิริจันทร์คำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) นางสาวณัฐนารี วิชัยพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) นางสาวอุบลรัตน์ ล้ำเลิศ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) นายทวีเกียรติ คำปลิว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010122 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) นางคนึง ขอนปง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010122 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) นางวาสนา ถุงเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010122 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวดวงเนตร อินจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010122 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวอมรรัตน์ ทิพย์ฝั้น ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010122 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) นายทวีศักดิ์ ชอบสะอาด ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010122 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวอุบลรัตน์ ใจสุดา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010122 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวสุภาวรรณ ไชยวงค์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010122 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) นายสมศักดิ์ จันทร์คีรี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010122 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) นางรัตนา พิมพ์ทุม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010122 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวปรารถนา สวยรูป ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010122 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวพัชรินทร์ ศรีคำภา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010123 บ้านแม่พร้าว นายกันตพิชญ์ สีตนไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010123 บ้านแม่พร้าว นายสุชาติ นันตาแสง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010123 บ้านแม่พร้าว นายจตุพล เบาใจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010123 บ้านแม่พร้าว นายรัฐพงษ์ ทานะ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010123 บ้านแม่พร้าว นางชนิดาภา เบาใจ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010123 บ้านแม่พร้าว นางสาวมุกดา มังคะละ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010123 บ้านแม่พร้าว นายเอกชัย เละเซอะ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010124 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) นายนัธทวัฒน์ ขัติสะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010124 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) นายภาณุพงศ์ สวัยษร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010124 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) นายบุญยงค์ คำปิง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010124 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) นางฤทัยรัตน์ เพ็ชรหาญ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010124 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) นางสาวทิพรัตน์ อุดม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010124 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) นางสาวยุพิน มังคะละ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010124 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) นางสาวรัตนาภรณ์ ถาวร เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010125 บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) นางจารุวรรณ วารีกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010125 บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) นางธนาภรณ์ ผาทอง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นายสุธี พาทีทิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางมนฤดี ชอบสะอาด ครู ปฏิบัติการ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางสาวปรารถนา แขนอก ครู ปฏิบัติการ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นายวันเฉลิม กองแก้ว ครู ปฏิบัติการ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางสาวสุวรรณา ศรีสำราญ ครู ปฏิบัติการ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ เสียงดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ชัย ปันเต็ม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางกัญญรัตน์ ชาวรัตนพันธุ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นายกุลธวัช อิทธิศักดิกร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางสาวกรัณฑรัตน์ วงศ์สามสี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางศิรินาถ ต๊อดแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางณัฐธินียา ปราบสงบ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางสาววลัยพรรณ ศรีธิเลข ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นายยุทธชัย สักลอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองประไพ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางสาวภัณฑิกา พรมทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางสาวเสาวณีย์ เสาร์แดน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นายคเณศ คะชา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นายบัญชา ผัดขัน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางสาวรุ่งรัตน์ ไชยโย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นายวิทยา บุญทิพย์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางสาวภคพร เสียงดี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010128 บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) นายพิษณุวัฒน์ เสาร์แดน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010128 บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) นางสาวนวพร สะเอียบคง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010129 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) นายพีรวัฒน์ ดีพอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010129 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) นางพาณี อินมงคล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010129 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) นางสาวภัทรวดี คำลือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010129 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) นางสาวพัชริดา เวียงยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010129 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) นางสาวน้ำทิพย์ มะลิลา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010129 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) นางสาวชุติมา การินตา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010129 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) นายชยพล ถุงพลอย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010129 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) นายอัครวัฒน์ ชุ่มเชย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010129 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) นางยุพิน คำบุญเรือง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010129 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) ว่าที่ ร.ต.หญิงศุภวรรณ ผัดขัน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010130 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) นางสาวสุภกานนท์ คงทน ผู้อำนวยการโรงเรียน