ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน บ้านนาคูหา

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
1
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
3
4

ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านนาคูหา จำนวน 4 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
54010050 บ้านนาคูหา นายวีรพันธ์ ประมายันต์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010050 บ้านนาคูหา นางสาวบุหงา อุปนันชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010050 บ้านนาคูหา นางภมรวรรณ แจ้งชูศักดิ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010050 บ้านนาคูหา นางสาวรัตติยา อ่อนจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)