ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์)

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
1
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3

ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) จำนวน 3 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
54010041 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) นายสมบูรณ์ จงรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010041 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) นางพิสมัย แก้วทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010041 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) นางสุจินตนา ปินตากุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู