ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์)

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
1
4
5
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
4
4
2
8
10

ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนวัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) จำนวน 10 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) นายอดุลย์ นาเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) นางเยาวเรศ วันอิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) นางพิมพ์ชนก สิงห์ซอม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) นางสาวจรัสศรี ใจน้ำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) นางสาวปวีณ์นุช มะทะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) นายบริสุทธื์ ขวารัตน์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) ว่าที่ ร.ต.อัญชลี สวนทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) นางสาวสุกัญญา อะทะเสน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) นางสาวพรไพลิน เมฆอากาศ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) นางสาวธัญลักษณ์ ใจดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)