ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์)

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
1
4
5

ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 5 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
54010090 บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) นางพิรญาณ์ เกิดกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010090 บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) นางวันดี มะโนรา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010090 บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) นางสาวกวินธิดา คำอภิวงศ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010090 บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) นายอนุชา โนรินทร์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010090 บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) นางสาวทิพวรรณ จันทร์เพ็ญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)