ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ)

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) จำนวน 1 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
54010084 บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) นายทศพล ภิญโญ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู