ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา)

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) จำนวน 1 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
54010085 บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) นางจันจิรา พรวญหาญ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู