ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
2
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
3
3
6

ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) จำนวน 6 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
54010064 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) นายปราการ ท้าวพันวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010064 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) นางกุลธิดา อยู่ทิม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010064 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) นายจำรัส จันภิรมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010064 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) นางสาววราภรณ์ ธงชัยเลิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010064 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) นางสาวกมลวรรณ ดาดั่น เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010064 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) นายสงกรานต์ โสภารัตน์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)