ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์)

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
1
3
4
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
2
3
4
7

ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) จำนวน 7 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
54010130 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) นางสาวสุภกานนท์ คงทน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010130 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) นางพิศมัย พักตรผิว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010130 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) นายธีรโชติ หล่ายโท้ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010130 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) นางสาววิชชุลดา กรุงศรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010130 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) นายกมล กุมภวรรณ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010130 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) นายธีรวัฒน์ คำปิง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010130 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) นางสาวทิพวรรณ สะเอียบคง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)