ข้อมูลบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ใน สพท.
ผู้บริหารการศึกษา
บุคลากร38ค(1)
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
อื่นๆ
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
3
1
4
6
7
13
5
36
41
6
1
7
2
0
2
4
3
7
0
1
1
26
49
75
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และกลุ่มงาน ใน สพท.
ผู้บริหาร
อำนวยการ
แผน
บุคคล
ส่งเสริม
การเงิน
นิเทศ
ตสน.
พัฒนาครู
กฎหมาย
DLICT
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
3
1
4
10
6
16
2
6
8
0
7
7
2
5
7
1
8
9
6
10
16
0
2
2
0
1
1
1
2
3
1
1
2
26
49
75

ข้อมูลข้าราชการและบุคลากร จำนวน 75 คน

สถานะ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/ระดับ/วิทยฐานะ กลุ่มงาน รายละเอียด
-ผู้บริหาร นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
ผู้บริหารการศึกษา
-ผู้บริหาร นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
ผู้บริหารการศึกษา
-ผู้บริหาร นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
ผู้บริหารการศึกษา
-ผู้บริหาร นายพิทักษ์ กาวีวน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
ผู้บริหารการศึกษา
บุคลากร นายสกล สีแดง ลูกจ้างชั่วคราว
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายนเรศ จันกัน ลูกจ้างชั่วคราว
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางกวินทิพย์ อินวรรณ์ แม่บ้าน
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางอัญชลี ชุ่มเชื้อ ยาม
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายวิชิต กุลวงค์ ช่างไม้ชั้น 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายพรชัย น้อยคำ ช่างไม้ชั้น 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายพ่น คำหมื่น ช่างไม้ชั้น 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายพิเชษฐ์ ประเดชบุญ ช่างไม้ชั้น 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายนพดล เสนวิรัช ช่างไม้ชั้น 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายสุบรรณ พอเหมาะ ช่างไม้ชั้น 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางแสงดาว สมบัตินันท์ พนักงานธุรการ ส 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายศิวภักดิ์ อินทร์ปรา พนักงานพิมพ์ดีด
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางเมธิรา ปิ่นแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางสรวงสุดา เสนากูล เจ้าพนักงานธุรการ
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางสาวปัทมาพร มะโนสีลา นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายชนกันต์ แสนขันธ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากร นางบุษยา จักร์รุ่งเรือง เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กลุ่มนโยบายและแผน
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางปนัดดา อุทัศน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากร นางสาวจารุวรรณ ชิโนทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากร นางนิตยา กันทาสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากร นางขวัญเรือน ยะกะจาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
กลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากร นางดาเรศ พิมลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
กลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากร นายทนงศักดิ์ บัวเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
กลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากร นางสุนีย์ ปงลังกา เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางสาธิดา โพธิกุล นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางศิริวรรณ อินทร์ปรา นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางดารุณี เกตวงษา นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางเกตุแก้ว เสียงดี นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางสาวสุนทรียา กำกอบ นักทรัพยากรบุคคล
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร ว่าที่ร้อยตรีเจตนิพัทธ์ ปลาเงิน อื่นๆ
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสิรินภรณ์ เวียงอินทร์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสมร แก้วธรรมานุกูล เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นายกฤษกร กองคำ นักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางรุ่งนภา จันทร์ดง นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางเพ็ญศรี ชัยรัตน์ นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางจรรมณี เฮงห่อ นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางภัทราวรรณ ห้วยเสน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางวันเพ็ญ แสงสาย เจ้าพนักงานพัสดุ
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางหทัยรัตน์ บัวเทพ นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางสาวธัญวรรณ ก๋าทุ่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นายเสน่ห์ ศรีเทพ นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางอรัญญา ขัดเชิง นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางอัมพร คำแปน นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางสาวพัชรา วงศ์อารินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางโสภา เครือแสง นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นายวัชรพงษ์ โลกคำลือ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวกนิษฐ์กานต์ พันธุ์เลิศเมธี ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นายพิพัฒน์ ใจภักดี ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นายภาณุวงศ์ ชัยวร ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางวิมลสิริ ประเทือง ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางกัลย์ณภัส ถุงคำ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวจิรฐา ศรีภานุมาต ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นายพนมรัตน์ ชาติสิงห์ทอง ศึกษานิเทศก์
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางเพ็ญพิชชา ตันกุระ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางประทุม เสาะใส เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางรัชนี ข้ามสาม เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางสาวพยอม แสนปัญญา นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการพิเศษ
หน่วยตรวจสอบภายใน
บุคลากร นางสาวประภาพร อินทรรุจิกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางภัทรรัฏฐ์ ภิญโญ นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
บุคลากร นายธิติพงษ์ เสนาพงษ์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางพัทธ์ธีรา บุญทน นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บุคลากร นางสาวจุฬาลักษณ์ กุลวงค์ ลูกจ้างชั่วคราว
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มกฎหมายและคดี
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นายเกรียงไกร ทิศา นิติกร
ชำนาญการ
กลุ่มกฎหมายและคดี
บุคลากร นางสาวศุภวรรณ สันป่าแก้ว นิติกร
ชำนาญการ
กลุ่มกฎหมายและคดี