ข้อมูลบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ใน สพท.
ผู้บริหารการศึกษา
บุคลากร38ค(1)
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
อื่นๆ
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
3
1
4
6
7
13
5
36
41
6
1
7
2
0
2
4
3
7
0
1
1
26
49
75
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และกลุ่มงาน ใน สพท.
ผู้บริหาร
อำนวยการ
แผน
บุคคล
ส่งเสริม
การเงิน
นิเทศ
ตสน.
พัฒนาครู
กฎหมาย
DLICT
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
3
1
4
10
6
16
2
6
8
0
7
7
2
5
7
1
8
9
6
10
16
0
2
2
0
1
1
1
2
3
1
1
2
26
49
75

ข้อมูลข้าราชการและบุคลากร กลุ่มอำนวยการ จำนวน 16 คน

สถานะ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/ระดับ/วิทยฐานะ กลุ่มงาน รายละเอียด
บุคลากร นายสกล สีแดง ลูกจ้างชั่วคราว
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายนเรศ จันกัน ลูกจ้างชั่วคราว
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางกวินทิพย์ อินวรรณ์ แม่บ้าน
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางอัญชลี ชุ่มเชื้อ ยาม
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายพ่น คำหมื่น ช่างไม้ชั้น 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายสุบรรณ พอเหมาะ ช่างไม้ชั้น 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายพิเชษฐ์ ประเดชบุญ ช่างไม้ชั้น 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายพรชัย น้อยคำ ช่างไม้ชั้น 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายนพดล เสนวิรัช ช่างไม้ชั้น 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายวิชิต กุลวงค์ ช่างไม้ชั้น 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางแสงดาว สมบัตินันท์ พนักงานธุรการ ส 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายศิวภักดิ์ อินทร์ปรา พนักงานพิมพ์ดีด
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางเมธิรา ปิ่นแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางสรวงสุดา เสนากูล เจ้าพนักงานธุรการ
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางสาวปัทมาพร มะโนสีลา นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
กลุ่มอำนวยการ