ข้อมูลบุคลากรแยกตามตำแหน่ง สพป.แพร่ เขต 1


จำนวนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาใน สพท. จำแนกตามตำแหน่ง และเพศ
รหัสตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
01
1
0
1
03
2
1
3
09
6
8
14
41
1
1
2
42
1
1
2
43
1
5
6
45
0
7
7
46
1
5
6
47
0
2
2
48
0
1
1
49
0
3
3
50
1
1
2
33
0
7
7
32
0
1
1
31
0
1
1
132
1
0
1
119
1
0
1
105
0
1
1
106
0
1
1
113
1
0
1
115
6
0
6
127
0
1
1
134
1
0
1
133
0
1
1
101
2
1
3