ข้อมูลบุคลากรแยกตามกลุ่ม/หน่วย สพป.แพร่ เขต 1


จำนวนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาใน สพท. จำแนกตามกลุ่ม และเพศ
รหัส
กลุ่ม/หน่วย
โครงสร้าง
ชาย
หญิง
รวม
9
3
1
4
10
10
6
16
11
2
6
8
12
0
7
7
13
2
5
7
15
1
8
9
16
6
10
16
17
0
2
2
18
0
1
1
19
1
1
2
20
1
2
3