บุคลากรกลุ่มอำนวยการ (16 คน)

 • ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มอำนวยการ

 • นายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล
  นักจัดการงานทั่วไป
  ชำนาญการพิเศษ
 • บุคลากรกลุ่มกลุ่มอำนวยการ
 • นายสุบรรณ พอเหมาะ
  ช่างไม้ชั้น 4
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นายพรชัย น้อยคำ
  ช่างไม้ชั้น 4
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นางกวินทิพย์ อินวรรณ์
  แม่บ้าน
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นายวิชิต กุลวงค์
  ช่างไม้ชั้น 4
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นางอัญชลี ชุ่มเชื้อ
  ยาม
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นายศิวภักดิ์ อินทร์ปรา
  พนักงานพิมพ์ดีด
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นายพ่น คำหมื่น
  ช่างไม้ชั้น 4
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นายนเรศ จันกัน
  ลูกจ้างชั่วคราว
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นางเมธิรา ปิ่นแก้ว
  เจ้าพนักงานธุรการ
  ชำนาญงาน
  นางสรวงสุดา เสนากูล
  เจ้าพนักงานธุรการ
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นายนพดล เสนวิรัช
  ช่างไม้ชั้น 4
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นายสกล สีแดง
  ลูกจ้างชั่วคราว
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นางสาวปัทมาพร มะโนสีลา
  นักจัดการงานทั่วไป
  ชำนาญการ
  นางแสงดาว สมบัตินันท์
  พนักงานธุรการ ส 4
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นายพิเชษฐ์ ประเดชบุญ
  ช่างไม้ชั้น 4
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ