บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน (8 คน)

 • ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนโยบายและแผน

 • นางปนัดดา อุทัศน์
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ชำนาญการพิเศษ
 • บุคลากรกลุ่มกลุ่มนโยบายและแผน
 • นายชนกันต์ แสนขันธ์
  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นางดาเรศ พิมลา
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ชำนาญการ
  นางสาวจารุวรรณ ชิโนทัย
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ชำนาญการพิเศษ
  นางขวัญเรือน ยะกะจาย
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ชำนาญการ
  นางบุษยา จักร์รุ่งเรือง
  เจ้าพนักงานธุรการ
  ชำนาญงาน
  นายทนงศักดิ์ บัวเทพ
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ชำนาญการ
  นางนิตยา กันทาสุข
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ชำนาญการพิเศษ