บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล (7 คน)

 • ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล

 • นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์
  นักทรัพยากรบุคคล
  ชำนาญการพิเศษ
 • บุคลากรกลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล
 • นางสุนีย์ ปงลังกา
  เจ้าพนักงานธุรการ
  ชำนาญงาน
  นางศิริวรรณ อินทร์ปรา
  นักทรัพยากรบุคคล
  ชำนาญการ
  นางเกตุแก้ว เสียงดี
  นักทรัพยากรบุคคล
  ชำนาญการ
  นางสาธิดา โพธิกุล
  นักทรัพยากรบุคคล
  ชำนาญการพิเศษ
  นางสาวสุนทรียา กำกอบ
  นักทรัพยากรบุคคล
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นางดารุณี เกตวงษา
  นักทรัพยากรบุคคล
  ชำนาญการ