บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (7 คน)

 • ผู้อำนวยการกลุ่ม • บุคลากรกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • นางสิรินภรณ์ เวียงอินทร์
  เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นางเพ็ญศรี ชัยรัตน์
  นักวิชาการศึกษา
  ชำนาญการ
  ว่าที่ร้อยตรีเจตนิพัทธ์ ปลาเงิน
  อื่นๆ
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นางจรรมณี เฮงห่อ
  นักวิชาการศึกษา
  ชำนาญการ
  นางสมร แก้วธรรมานุกูล
  เจ้าพนักงานธุรการ
  ชำนาญงาน
  นายกฤษกร กองคำ
  นักประชาสัมพันธ์
  ปฏิบัติการ
  นางรุ่งนภา จันทร์ดง
  นักวิชาการศึกษา
  ชำนาญการ