บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (9 คน)

 • ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 • นายเสน่ห์ ศรีเทพ
  นักวิชาการเงินและบัญชี
  ชำนาญการพิเศษ
 • บุคลากรกลุ่มกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • นางสาวธัญวรรณ ก๋าทุ่ง
  นักวิชาการเงินและบัญชี
  ปฏิบัติการ
  นางโสภา เครือแสง
  นักวิชาการพัสดุ
  ชำนาญการ
  นางอัมพร คำแปน
  นักวิชาการเงินและบัญชี
  ชำนาญการ
  นางอรัญญา ขัดเชิง
  นักวิชาการเงินและบัญชี
  ชำนาญการ
  นางภัทราวรรณ ห้วยเสน
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  ชำนาญงาน
  นางสาวพัชรา วงศ์อารินทร์
  นักวิชาการเงินและบัญชี
  ชำนาญการ
  นางหทัยรัตน์ บัวเทพ
  นักวิชาการเงินและบัญชี
  ปฏิบัติการ
  นางวันเพ็ญ แสงสาย
  เจ้าพนักงานพัสดุ
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ