บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (16 คน)

 • ผู้อำนวยการกลุ่ม • บุคลากรกลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • นายวัชรพงษ์ โลกคำลือ
  ศึกษานิเทศก์
  ชำนาญการพิเศษ
  นายกรัณฑ์ สมจิตต์
  ศึกษานิเทศก์
  ชำนาญการพิเศษ
  นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ
  ศึกษานิเทศก์
  ชำนาญการพิเศษ
  นางฉัตรชนก ตันมา
  ศึกษานิเทศก์
  ชำนาญการพิเศษ
  นายพิพัฒน์ ใจภักดี
  ศึกษานิเทศก์
  ชำนาญการพิเศษ
  นายภาณุวงศ์ ชัยวร
  ศึกษานิเทศก์
  ชำนาญการ
  นายพนมรัตน์ ชาติสิงห์ทอง
  ศึกษานิเทศก์
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค
  ศึกษานิเทศก์
  ชำนาญการ
  นางวิมลสิริ ประเทือง
  ศึกษานิเทศก์
  ชำนาญการ
  นางรัชนี ข้ามสาม
  เจ้าพนักงานธุรการ
  ชำนาญงาน
  นางเพ็ญพิชชา ตันกุระ
  ศึกษานิเทศก์
  ชำนาญการพิเศษ
  นางสาวกนิษฐ์กานต์ พันธุ์เลิศเมธี
  ศึกษานิเทศก์
  ชำนาญการพิเศษ
  นางภณิดา ทองประไพ
  ศึกษานิเทศก์
  ชำนาญการพิเศษ
  นางประทุม เสาะใส
  เจ้าพนักงานธุรการ
  ชำนาญงาน
  นางสาวจิรฐา ศรีภานุมาต
  ศึกษานิเทศก์
  ชำนาญการ