บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน (2 คน)

 • ผู้อำนวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน

 • นางสาวพยอม แสนปัญญา
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน
  ชำนาญการพิเศษ
 • บุคลากรกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน
 • นางสาวประภาพร อินทรรุจิกุล
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน
  ชำนาญการ