บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (1 คน)

  • ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • นางภัทรรัฏฐ์ ภิญโญ
    นักทรัพยากรบุคคล
    ชำนาญการ
  • บุคลากรกลุ่ม