บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2 คน)

 • ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • นางพัทธ์ธีรา บุญทน
  นักประชาสัมพันธ์
  ชำนาญการพิเศษ
 • บุคลากรกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • นายธิติพงษ์ เสนาพงษ์
  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ